s

.
การเดินทาง

 

อุทยานแห่งชาติตะรุเตาอยู่ในจังหวัดสตูล ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 970 กิโลเมตร  เดินทางโดยรถยนต์จะสะดวกกว่า

การเดินทางไปเกาะตะรุเตา ไปได้จากท่าเรือปากบารา

ท่าเรือปากบารา อยู่ในเขตอำเภอละงู เดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทาง 41 ไปจนถึง อ.ทุ่งสง แยกขวาไปตามเส้นทางสาย 403 วิ่งผ่านตัวเมืองตรัง เข้าเส้นทางสาย 416 ถึง อ.ละงู แยกขวาเข้าท่าเรือปากบารา ระยะทาง 12 กิโลเมตร

การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง  จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถที่สถานีขนส่งสายใต้ สายกรุงเทพฯ - สตูล ลงที่ตัวเมืองละงู แล้วนั่งรถรับจ้างเข้าไปปากบารา

จากท่าเรือปากบาราไปเกาะตะรุเตา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชม. ถึงท่าเรือที่อ่าวพันเตมะละกา เกาะตะรุเตา

 
ท่าเรือปากบารา

 

 

 

 

s