ยอดกองหิน แท่งหินใต้น้ำที่ปกคลุมไปด้วยปะการัง  เราสามารถดำมุดลงไปได้ต่ำกว่าระดับยอดหินเพราะไม่ลึก