ปลาสิงโต ชมได้แม้ดำผิวน้ำ ตัวนี้อยู่ที่ระดับความลึกประมาณ 1.5 เมตร